Voor nieuwbouw is het simpel. Elke nieuwe woning moet beantwoorden aan de EPB-eisen. Maar hoe zit dat bij jouw verbouwing? Minder simpel. Want niet elke renovatie is even uitgebreid. Livios zoomt in op de spelregels voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is.

En welke werken zijn dat dan? Er is jammer genoeg geen duidelijke opdeling vergunning-melding. Een melding is een vergunning light, maar dat betekent niet dat hier enkel kleinere werken onder vallen. Onder bepaalde voorwaarden volstaat een melding zelfs voor een hele bijbouw. Aan je architect om dit bij jouw gemeente af te checken. Verbouw je zonder architect? Steek je licht dan rechtstreeks op bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente.

Ingrijpend of gewoon?

Terug naar de EPB-eisen. Aan welke voorwaarden moet jouw renovatie allemaal voldoen? Het antwoord hangt samen met het antwoord op de vraag: is jouw verbouwing een ingrijpende energetische renovatie of een gewone renovatie? Want voor beide types legt de Vlaamse overheid andere energetische eisen op.

1. Ingrijpende energetische renovatie

We citeren: “Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd.”

Wat?

De term technische installaties betekent bij renovaties vaak zoveel als de verwarmingsketel. Hoort daar bijvoorbeeld niet bij: de elektrische installatie. Volledig is al wat vager: wat als je bijvoorbeeld je ketel vervangt maar de radiatoren laat hangen? En scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving? Dat zijn niet alleen je muren, maar ook je dak en vloer.

In de praktijk: een totaalrenovatie waar de hele buitenschil wordt geïsoleerd en de oude technieken eruit gaan.

De eisen?

  1. Een maximaal E-peil van 70 (vanaf 2020).
  2. Ventilatie: dezelfde spelregels als bij nieuwbouw.
  3. Maximale U-waarden voor nieuwe/vernieuwde/nageïsoleerde constructiedelen

En dat betekent voor jou?

Dat je een EPB-verslaggever moet aanstellen. Bij dit type renovatie is ook typisch een architect betrokken. Deze twee bouwpartners waken erover dat je E90 haalt. Het E-peil is de energetische totaalscore van je woning. Hoe lager dat getal, hoe energiezuiniger.

Dat je een ventilatiesysteem moet integeren. In de droge ruimtes moet er verse lucht binnenkomen, in de natte ruimes wordt die afgevoerd.

Dat als je je muren, vloer of dak na-isoleert, je dat meteen doorgedreven genoeg moet doen. Idem voor nieuwe constructies. De U-waarde drukt – kort door de bocht – uit hoe goed een bepaald constructieonderdeel isoleert. Het is een vrij technische materie en iets wat je EPB-verslaggever voor zijn rekening neemt.

2. Gewone renovatie

Geen specifieke definitie.

Wat?

Dat betekent zoveel als: elke meldings- of vergunningsplichte renovatie die niet onder de noemer energetische renovatie valt.

Het eisenpakket?

  1. Isolatie-eisen voor nieuwe constructieonderdelen.
  2. Minimale ventilatievoorzieningen.
  3. Minimale eisen voor daken, muren en vloeren die je na-isoleert.
  4. Eisen voor installaties die je vervangt of vernieuwt.

En dat betekent voor jou?

Wat je moet verstaan onder ventilatievoorzieningen lees je in het artikel Ventilatie bij renovatie. Of wil je meer weten over de installatie-eisen?

De isolatie-eisen. Dezelfde redenering als bij de ingrijpende energetische renovatie: als je isoleert, moet dan meteen doorgedreven genoeg zijn. Als je je buitenmuur laat na-isoleren bijvoorbeeld, moet dat met een bepaald minimumpakket aan isolatie.

En de constructie-onderdelen en installaties waar je niets aan doet, ten slotte? Daar gelden geen eisen voor.

Bron: Livios